HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

Download onze algemene voorwaarden als pdf.

Artikel 1 Werkingssfeer Algemene Voorwaarden

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, offertes, ontwikkeltrajecten aan en overeenkomsten en onderhandelingen met Ontwikkelhuis BV, gevestigd te Zeist (KvK: 63706172) hierna te noemen: “Ontwikkelhuis”.
 2. Een Opdrachtgever, die eenmaal een zoekopdracht voor een ontwikkeltraject heeft gegeven aan of een andersoortige overeenkomst is aangegaan met Ontwikkelhuis, waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, wordt geacht ook bij eventuele daarna aangegane onderhandelingen c.q. gegeven ontwikkeltrajecten en aangegane overeenkomsten (stilzwijgend) met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt op voorhand nadrukkelijk door Ontwikkelhuis van de hand gewezen.
 4. Voor zover het ontwikkeltraject of de overeenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van het ontwikkeltraject of overeenkomst.
 5. Indien het Ontwikkelhuis op enig moment haar rechten uit de Algemene Voorwaarden, het ontwikkeltraject en/of de overeenkomst niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.
 6. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk door het Ontwikkelhuis en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 7. Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden, het ontwikkeltraject of de overeenkomst nietig is, of wordt vernietigd, dan blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden, het ontwikkeltraject of de overeenkomst onverkort van kracht. Partijen zullen de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk benadert.
 8. Het Ontwikkelhuis heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht iedere wijziging van de Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd, indien deze binnen 5 werkdagen na kennisgeving van de wijzigingen door het Ontwikkelhuis geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Detachering: de overeenkomst waarbij het Ontwikkelhuis een natuurlijke persoon ter beschikking stelt aanOpdrachtgever om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten.
 3. Dienstverlening: de diensten aangeboden door het Ontwikkelhuis, zoals detachering, werving en selectie,doorlening, payroll, outplacement, consultancy, opleiding, coaching en bemiddeling van freelancers, inclusief

  de werkzaamheden in het kader van de zoekopdracht voor een ontwikkeltraject.

 4. Gedetacheerde: de persoon die door het Ontwikkelhuis in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgeverter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen natuurlijke personen, freelancers, zijnde zelfstandig werkende natuurlijke personen, partijen die als freelancer optreden, maar dit anders dan in de hoedanigheid van natuurlijke persoon (bijvoorbeeld door tussenkomst van een besloten vennootschap) doen en kandidaten die moeten worden aangemerkt als doorleners, zijnde natuurlijke personen in dienst van een andere werkgever dan het Ontwikkelhuis.
 1. Gelieerde Vennootschap: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die, direct dan wel indirect, verbonden is aan Opdrachtgever. Hieronder worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: vennootschappen behorende tot dezelfde groep c.q. hetzelfde concern als Opdrachtgever, deelnemingen en joint ventures van Opdrachtgever, alsmede andere partijen waarmee Opdrachtgever een samenwerkingsverband is aangegaan, dan wel waarmee Opdrachtgever gezamenlijk in een combinatie optreedt.
 2. Kandidaat: de natuurlijke persoon die bij het Ontwikkelhuis (wordt of) is ingeschreven met het oog op het verrichten van werkzaamheden door tussenkomst van het Ontwikkelhuis en haar dienstverlening.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die een ontwikkeltraject heeft gegeven het Ontwikkelhuis, althans hiertoe voornemens is, of die een overeenkomst met het Ontwikkelhuis is aangegaan.
 4. Overeenkomst: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Opdrachtgever en het Ontwikkelhuis waarin, al dan niet na een geslaagde zoekopdracht voor een ontwikkeltraject door het Ontwikkelhuis, wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden, daaronder begrepen het soort dienstverlening, een kandidaat werkzaamheden zal gaan verrichten voor Opdrachtgever.
 5. Werving en Selectie: de overeenkomst waarbij Opdrachtgever zich jegens het Ontwikkelhuis verbindt om een door het Ontwikkelhuis, in het kader van een ontwikkeltraject, geworven en geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel deze op basis van een andersoortige overeenkomst rechtstreeks werkzaamheden, dus zonder tussenkomst van het Ontwikkelhuis bij de uitvoering van de werkzaamheden, voor Opdrachtgever te laten verrichten.
 6. Ontwikkeltraject: de (schriftelijke) overeenkomst tussen Opdrachtgever en het Ontwikkelhuis tot het zoeken en ontwikkelen van kandidaten in het kader van de dienstverlening van het Ontwikkelhuis.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst van opdracht tussen het Ontwikkelhuis en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van het Ontwikkelhuis aan Opdrachtgever. De bevestiging van het Ontwikkelhuis wordt geacht een juiste en volledige opdrachtomschrijving weer te geven, tenzij Opdrachtgever het Ontwikkelhuis binnen 3 dagen na ontvangst van de bevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk anders bericht.
 2. De overeenkomst komt eveneens tot stand indien het Ontwikkelhuis de uitvoering daarvan ter hand neemt, al dan niet in verband met het spoedeisende karakter van de te verrichten dienstverlening. Het Ontwikkelhuis neemt onder andere de uitvoering van de overeenkomst ter hand zodra zij kandidaten voorstelt c.q. voordraagt aan Opdrachtgever, een en ander ongeacht de omstandigheden waaronder en het doel waarmee dit gebeurt en ongeacht het uiteindelijke resultaat van dit voorstellen c.q. voordragen. Tevens wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of kandidaat/gedetacheerde blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
 3. Voor ieder beroep van Opdrachtgever op de dienstverlening van het Ontwikkelhuis zal een aparte inhoud worden beschreven. In de bijbehorende bevestiging zal worden omschreven wat de aard van de dienstverlening van het Ontwikkelhuis zal zijn.
 4. Alle aanbiedingen/offertes van het Ontwikkelhuis zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke aanbieding/ offerte kenbaar is gemaakt.
 5. Toezeggingen, aanbiedingen, dan wel offertes van niet-leidinggevend personeel van het Ontwikkelhuis binden haar niet, tenzij deze door (leidinggevend personeel van) het Ontwikkelhuis schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Het is het Ontwikkelhuis te allen tijde toegestaan om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Het Ontwikkelhuis zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft het Ontwikkelhuis het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Ontwikkelhuis aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het Ontwikkelhuis worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Ontwikkelhuis zijn verstrekt, heeft het Ontwikkelhuis het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Het Ontwikkelhuis is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat het Ontwikkelhuis is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het Ontwikkelhuis kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien door het Ontwikkelhuis of door het Ontwikkelhuis ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Verbod indienstneming Kandidaat

 1. Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschappen tijdens de looptijd van de overeenkomst alsmede een periode van 12 maanden daarna, behoudens schriftelijke toestemming van het Ontwikkelhuis, niet toegestaan om met een voorgestelde kandidaat c.q. gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. Opdrachtgever is bij overtreding van dit lid een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van zes bruto-maandsalarissen, zoals begroot door het Ontwikkelhuis en gebaseerd op een voltijddienstverband, met een minimum van € 25.000,00. Deze bepaling laat de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding onverlet.
 2. Het is Opdrachtgever en aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschappen slechts onder voorwaarde van een vergoeding aan het Ontwikkelhuis toegestaan om, met kandidaat c.q. gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De omvang van deze vergoeding is afhankelijk van de duur van de (overeenkomst tot) detachering en het aantal gewerkte uren. Opdrachtgever is BTW verschuldigd over deze vergoeding. Voor zover van toepassing wordt de vergoeding tussen het Ontwikkelhuis en Opdrachtgever geacht een redelijke vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Artikel 6 Geheimhouding en nadere afspraken met gedetacheerde

 1. Het staat Opdrachtgever vrij met kandidaat/ gedetacheerde geheimhouding ter zake van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever overeen te komen, mits dit schriftelijk gebeurt. Dergelijke geheimhouding geldt niet ten aanzien van het Ontwikkelhuis voor zover het informatie betreft die voor het Ontwikkelhuis noodzakelijk is voor de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
 2. Het staat Opdrachtgever in het kader van de (overeenkomst tot) detachering vrij om een aparte regeling te treffen met gedetacheerde aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van gedetacheerde.

Artikel 7 Betaling

 1. Opdrachtgever is gehouden om elke door het Ontwikkelhuis ingediende factuur voor haar dienstverlening te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan het Ontwikkelhuis, op het door het Ontwikkelhuis aangegeven (bank/giro) rekeningnummer, werken bevrijdend.
 3. Indien een factuur van het Ontwikkelhuis niet binnen de geldende betalingstermijn is betaald, komt Opdrachtgever onmiddellijk en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren en zal deze een rente over het openstaande bedrag verschuldigd worden van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten, daarna de rente en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling ergens anders betrekking op heeft.
 5. De datum van betaling is de datum waarop de bank op het door het Ontwikkelhuis aangewezen rekeningnummer het tegoed crediteert of de datum waarop het verschuldigde bedrag contant door het Ontwikkelhuis is ontvangen.
 6. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij het Ontwikkelhuis zijn ingediend. De bewijslast betreffende de tijdige ontvangst van de reclame door het Ontwikkelhuis rust op Opdrachtgever. Na ommekomst van deze reclametermijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever het recht op reclame verwerkt. Een reclame en de behandeling daarvan doet overigens niet af aan de betalingsverplichting, welke niet wordt opgeschort.
 7. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00.

Artikel 8 Opschorting, opzegging en ontbinding

1. Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te verkeren en de (resterende) vorderingen van het Ontwikkelhuis zullen onmiddellijk opeisbaar zijn, indien:

 • Opdrachtgever zijn eigen faillissement, surseance van betaling of schuldsanering (WSNP) aanvraagt, failliet wordt verklaard dan wel toegelaten wordt tot de schuldsanering (WSNP), of aan opdrachtgever uitstel van betaling wordt verleend; beslag is gelegd op een materieel gedeelte van het vermogen van Opdrachtgever en dit beslag niet binnen 14 dagen na beslaglegging is opgeheven;
 • Opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de Algemene Voorwaarden, de zoekopdrachten en het ontwikkeltraject en/of de overeenkomst;
 • Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is met voldoening van een factuur van het Ontwikkelhuis binnen de overeengekomen termijn;
 • Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd, zijn onderneming, geheel of gedeeltelijk, staakt of zijn onderneming, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, verkoopt; een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van Opdrachtgever.
 1. In de situaties zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, heeft het Ontwikkelhuis het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige contractuele en wettelijke rechten:
  de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten, waaronder mede wordt verstaan het recht om een gedetacheerde (waaronder tevens freelancer c.q. doorlener) onmiddellijk terug te trekken, totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens het Ontwikkelhuis is nagekomen; de zoekopdracht, ontwikkeltraject of overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden; volledige en onmiddellijke betaling te eisen van enig bedrag dat Opdrachtgever aan het Ontwikkelhuis verschuldigd is, ook voor zover dat nog niet opeisbaar was; alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een ontwikkeltraject of overeenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever te verkrijgen.
 2. Opdrachtgever zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om het Ontwikkelhuis in staat te stellen om haar rechten onder de Algemene Voorwaarden, het ontwikkeltraject en/of de overeenkomst uit te oefenen.
 3. Behoudens gevallen als omschreven in het eerste lid, waarin het ontwikkeltraject of overeenkomst door hetOntwikkelhuis mag worden ontbonden, eindigt een zoekopdracht, een ontwikkeltraject of overeenkomst met de volbrenging daarvan, of op een door partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip. Het Ontwikkelhuis en Opdrachtgever kunnen een zoekopdracht of overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, doen eindigen. Opdrachtgever kan een opleidingstraject, met inachtneming van onderstaande staffel, schriftelijk doen eindigen:
  • Annulering langer dan 1 maand voorafgaand aan start van opleidingstraject = gratis herplannen binnen 6 maanden
  • Aanbrengen van wijzigingen tussen 4 en 3 weken voorafgaand aan start van opleidingstraject = herplannen binnen 6 maanden plus 25% wijzigingskosten
  • Aanbrengen van wijzigingen tussen 3 en 2 weken voorafgaand aan de start van opleidingstraject = herplannen binnen 6 maanden plus 50% wijzigingskosten
  • Definitieve annulering korter dan 1 maand voorafgaand aan start van opleidingstraject = 100% betaling van totale kosten. Restitutie is niet mogelijk.
 4. Opzegging dient plaats te vinden bij aangetekend schrijven. De datum waarop het aangetekende schrijven wordt verzonden, heeft te gelden als de datum waarop de opzegtermijn aanvangt. Een afwijkende opzegtermijn kan blijken uit de zoekopdracht, ontwikkeltraject of overeenkomst.
 5. Een ontbinding of opzegging van de zoekopdracht, ontwikkeltraject of overeenkomst op grond van dit artikel door het Ontwikkelhuis laat onverlet haar mogelijkheden om vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt te vorderen. Het Ontwikkelhuis zal ten gevolge van haar ontbinding of opzegging van het ontwikkeltraject of overeenkomst nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt, zelfs niet indien zij de opzegtermijn niet in acht heeft genomen.
 6. Het Ontwikkelhuis zal ten gevolge van haar ontbinding of opzegging van het opleidingstraject of overeenkomst nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele directe of indirecte schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt, zelfs niet indien zij de opzegtermijn niet in acht heeft genomen.
 7. Voor open inschrijvingen geldt de wettelijke bedenkingstermijn van 14 dagen. Dit geldt niet voor zakelijke overeenkomsten.

Artikel 9 Informatie, geheimhouding en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 1. Alle informatie, in de ruimste zin des woords, die door het Ontwikkelhuis aan Opdrachtgever wordt verstrekt, in het kader van onderhandelingen, het ontwikkeltraject of de overeenkomst, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot dergelijke informatie in acht te nemen en is daarnaast gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen teneinde openbaring van de informatie aan een derde te voorkomen. Opdrachtgever zal alle werknemers en betrokken derde partijen eveneens tot geheimhouding verplichten.
 2. Monden de onderhandelingen niet uit in een ontwikkeltraject of overeenkomst, dan zal Opdrachtgever de hoogste mate van geheimhouding betrachten ten aanzien van de informatie en zal hij die nimmer verstrekken aan derden, in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door het Ontwikkelhuis aangeleverde informatie, in de ruimste zin des woords, en dient op eerste verzoek alle informatie en alle gegevensdragers aan het Ontwikkelhuis te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen.
 3. Opdrachtgever is gehouden de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee samenhangende wet- en regelgeving te eerbiedigen met betrekking tot door het Ontwikkelhuis, in het kader van haar Dienstverlening, verstrekte persoonsgegevens.
 4. Blijft Opdrachtgever in gebreke bij het bepaalde in de voorgaande leden, dan zal Opdrachtgever een niet voor matiging vatbare boete aan het Ontwikkelhuis verschuldigd zijn van € 25.000,00 voor iedere door het Ontwikkelhuis geconstateerde overtreding, ongeacht het recht van het Ontwikkelhuis om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de kandidaat of gedetacheerde, ongeacht het soort dienstverlening. Het Ontwikkelhuis accepteert, indien, om welke reden dan ook, (achteraf) blijkt dat er een verkeerde keuze door Opdrachtgever is gemaakt, hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Hetzelfde geldt indien een kandidaat of gedetacheerde zich op enig moment (om hem of haar moverende redenen) terugtrekt.
 2. Indien in rechte wordt vastgesteld dat het Ontwikkelhuis aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. De totale aansprakelijkheid van het Ontwikkelhuis wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst een looptijd heeft van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van het Ontwikkelhuis voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 50.000 (vijftigduizend Euro).
 4. De aansprakelijkheid van het Ontwikkelhuis voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 100.000 (éénhonderdduizend Euro).
 5. De aansprakelijkheid van het Ontwikkelhuis voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever is uitgesloten.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij het Ontwikkelhuis meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen het Ontwikkelhuis vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering.
 1. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan het Ontwikkelhuis zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
 2. Opdrachtgever is gehouden het Ontwikkelhuis nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, kandidaat en gedetacheerde, alsmede hun nabestaanden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste in des woords, ontstaan door of in verband met het ontwikkeltraject of overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt het Ontwikkelhuis alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 3. Het is het Ontwikkelhuis te allen tijde toegestaan om haar vorderingen jegens Opdrachtgever te cederen.
 4. Inlichtingen die door Opdrachtgever aan het Ontwikkelhuis zijn verstrekt, daaronder begrepen informatieover de toepasselijke inlenersbeloning, zullen door het Ontwikkelhuis als juist mogen worden aangemerkt. Het Ontwikkelhuis is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart het Ontwikkelhuis nadrukkelijk voor alle mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade of boetes, in de ruimste zin des woords, die is ontstaan of die zijn verbeurd omdat het Ontwikkelhuis vertrouwd heeft op de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dienovereenkomstig heeft gehandeld.

Ten aanzien van de overeenkomst tot Detachering

Artikel 11 Inhoud overeenkomst

 1. Het Ontwikkelhuis zal zich inspannen om gedetacheerde, voor zover opdrachtgever daartoe verzoekt, zorg te laten dragen voor naleving van interne regelgeving, daaronder begrepen de huisregels en instructies, voor zover dit redelijkerwijs van gedetacheerde kan worden verlangd. Hetgeen in lid1 van dit artikel is bepaald, geldt hierbij echter onverkort.
 2. Het staat het Ontwikkelhuis vrij iedere verhoging van de lonen of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de CAO binnen de branche waarin gedetacheerde werkzaam is, door te berekenen aan Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. Het Ontwikkelhuis heeft eveneens het recht het tarief te verhogen in geval van gewijzigde wetgeving, gewijzigde pensioenverplichtingen en/of wijziging van de sociale lasten.

Artikel 12 Voortgangsrapportages

 1. Gedetacheerde voert het aantal door hem of haar gewerkte (over)uren in het door het Ontwikkelhuis met dit doel beschikbaar gestelde systeem. Deze voortgangsrapportages, ook wel werkbriefjes genoemd, worden onverwijld door Opdrachtgever geaccordeerd, waarna het Ontwikkelhuis aan de hand van de invoer zal overgaan tot facturering aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de voortgangsrapportages correct en tijdig door gedetacheerde worden ingevoerd.
 3. De door gedetacheerde ingeleverde voortgangsrapportage heeft bindende werking jegens Opdrachtgever, behoudens de mogelijkheid van Opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.
 4. Indien de voortgangsrapportage onjuistheden bevat of indien de voortgangsrapportage niet (tijdig) door de bevoegde persoon bij Opdrachtgever is geaccordeerd, is dit voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg hiervan van het Ontwikkelhuis en/of derden.
 1. Indien Opdrachtgever weigert de voortgangsrapportage van gedetacheerde te accorderen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een – naar zijn mening correct ingevulde – voortgangsrapportage aan het Ontwikkelhuis verstrekt, heeft het Ontwikkelhuis het recht het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen, overeenkomstig de opgave van gedetacheerde, dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, conform de overeengekomen arbeidsduur van gedetacheerde.
 2. Het Ontwikkelhuis is te allen tijde gerechtigd om de aan haar ter beschikking gestelde voortgangsrapportages te betwisten. Opdrachtgever zal haar hiertoe op verzoek onverwijld inzage geven in haar administratie. Indien het Ontwikkelhuis en Opdrachtgever naar aanleiding van de betwisting van een voortgangsrapportage door het Ontwikkelhuis geen overeenstemming weten te bereiken, zal het Ontwikkelhuis gerechtigd zijn om het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen.

Artikel 13 Arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever geldt als werkgever van gedetacheerde in de zin van de Arbeidsomstandigenhedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Opdrachtgever verplicht zich om gedetacheerde de werkzaamheden te laten uitvoeren conform de eisen uit wet- en regelgeving en om zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen en instructies aan gedetacheerde te geven als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat gedetacheerde schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden.
 2. Het Ontwikkelhuis sluit jegens Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd personenschade en vermogenschade, uit welke hoofde dan ook en in de ruimste zin des woords, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd schade, die de gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden en waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, geleden in de uitoefening van de werkzaamheden, tijdens werkverkeer en/of tijdens vervoer dat op één lijn is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst, alsmede voor schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed werkgeverschap niet voor rekening van de gedetacheerde komt.
 3. Indien Opdrachtgever de gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Nederland, heeft schade die de gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden tijdens of samenhangend met de dienstreis te gelden als schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, als bedoeld in het voorgaande lid. Opdrachtgever is gehouden terzake een adequate verzekering af te sluiten.
 4. Indien Opdrachtgever de gedetacheerde werkzaamheden laat of wil laten verrichten buiten Europa, is Opdrachtgever gehouden om een adequate verzekering af te sluiten, die dekking geeft in gevallen waarin de Gedetacheerde schade lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, schade lijden, zulks in de ruimste zin des woords, tijdens de uitoefening van de werkzaamheden of tijdens een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, dat deze schade op grond van Nederlands recht dan wel het toepasselijk recht van een andere staat niet voor rekening van de Gedetacheerde, dan wel hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, komt. Opdrachtgever is hiertoe gehouden omdat het voor het Ontwikkelhuis niet mogelijk is om deze risico’s adequaat te verzekeren.
 5. Het Ontwikkelhuis sluit jegens Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, die de gedetacheerde door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd, personeelsleden en klanten van Opdrachtgever.
 1. Opdrachtgever is gehouden het Ontwikkelhuis nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder nadrukkelijk, doch niet uitsluitend, begrepen personeel van Opdrachtgever, klanten van Opdrachtgever, gedetacheerde, alsmede hun rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, in de ruimste zin des woords, ontstaan door of in verband met het ontwikkeltraject of Overeenkomst. Opdrachtgever vergoedt het Ontwikkelhuis alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand.
 2. Het Ontwikkelhuis draagt generlei aansprakelijkheid voor verbintenissen aangegaan door gedetacheerde die Opdrachtgever of derden binden.
 3. Het op detachering toepasselijke aansprakelijkheidsregime is voor het overige vastgelegd in “artikel 20. Aansprakelijkheid” van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 14 Tewerkstelling in het buitenland

 1. Het is Opdrachtgever verboden een gedetacheerde buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verzoeken of te verplichten naar een plaats buiten Nederland te gaan in verband met de werkzaamheden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het Ontwikkelhuis.
 2. Opdrachtgever dient gedetacheerde op het eerste verzoek van het Ontwikkelhuis onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren.

Artikel 15 Beëindiging van de detachering

In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden over de opzegging en ontbinding van de (overeenkomst tot) detachering heeft te gelden:

 • dat Opdrachtgever gedetacheerde, ongeacht de reden van opzegging c.q. ontbinding, onverwijld in kennis dient te stellen van de beëindiging van de (overeenkomst tot) detachering;
  dat indien de beëindiging het resultaat is van omstandigheden aangaande de persoon van gedetacheerde, zal het Ontwikkelhuis zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen. Indien voor vervanging wordt zorggedragen, ontstaat een nieuwe (overeenkomst tot) detachering;
 • indien de duur van de (overeenkomst tot) detachering afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis, of van het eindigen van een bepaald project, of indien Opdrachtgever de (overeenkomst tot) detachering binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is Opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, het Ontwikkelhuis hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen schriftelijk te informeren. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is Opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van het Ontwikkelhuis die daarvan het directe of indirecte gevolg is.

Ten aanzien van Werving en Selectie

Artikel 16 Inhoud

Door aanvaarding van (een overeenkomst tot) werving en selectie verbindt Opdrachtgever zich ertoe een door het Ontwikkelhuis, in het kader van een zoekopdracht, geworven en                  geselecteerde kandidaat, een arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel deze op basis van een andersoortige overeenkomst rechtstreeks werkzaamheden voor Opdrachtgever te laten verrichten.

Artikel 17 Vergoeding in kader van Werving en Selectie

 1. Opdrachtgever zal de in de (overeenkomst tot) werving en selectie vermelde vergoeding aan het Ontwikkelhuis verschuldigd zijn na totstandkoming van de overeenkomst. Deze vergoeding geldt als beloning voor de werkzaamheden van het Ontwikkelhuis gedurende de zoekopdracht en bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever of de aan Opdrachtgever Gelieerde Vennootschap en Kandidaat.

Slotbepalingen

Artikel 18 Geschillenregeling, rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen, diensten, offertes, opdrachtbevestigingen, ontwikkeltrajecten en overeenkomsten van en met het Ontwikkelhuis is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Utrecht.

 

Zeist, februari 2016

Versie september 2015 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht te vinden in het handelsregister via nummer 63706172